Home > Cases > Birmingham CC v Keddie [2012] UKUT 323 (LC); [2012] 3 EGLR 53

LVT procedure, power to take points of own motion.

icon-accordion-chevron icon-arrow-left icon-arrow-right icon-chevron-down icon-chevron-left icon-cross icon-download icon-letter icon-linked-in icon-phone-outline icon-phone icon-search icon-search icon-select-chevron icon-top-right-corner icon-twitter